Namn:
Max yta (m2):
Min yta *1:
Max högsta höjd*2
(43-66):
m
Min högsta höjd*2
(42-65):
m
Övrigt*4:
Viktighet*5: – högsta
Sortering: Namn Höjd
Latitud Yta
*1Ange "0" för att även söka efter grund
*2 Medelvattenstånd: 44,33 m (RH1900)
*3 Latituder: Sandön: 58,986°, Ustön: 58,924°
*4Ange tex "byggnad" eller "namn" (för äldre namn)
*5Subjektiv bedömning (1 (lägst) – 9 (högst))

webmaster